دانلود فایل ( شیپ فایل زمین شناسی استان کرمانشاه)

سلام ای وسیع جاری
نام محصول دانلودی: شیپ فایل زمین شناسی استان کرمانشاه

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان کرمانشاه می باشد.

ادامه مطلب